Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Halida xoay quanh 8 yếu tố: chuyên nghiệp, sáng tạo - tiên phong, không ngừng học hỏi, chính trực, yêu lao động, con người là trọng tâm, hợp tác - chia sẻ, kỷ luật.