Tin tức hoạt động

Chuyên mục tin tức hoạt động của Dược Phẩm Halida, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động từ thiện,...